Chované druhy :

 

  Neoféma  modrohlavá (Neophema splendida).

  Je to stredne náročná až náročná neoféma na chov. Chov a odchov je u mňa v klietkach. Prelet vo vonkajšej voliére. Neoféma  modrohlavá  je citlivá na 

vlhkosť a náhle zmeny vonkajších teplôt.Podobne je vnímavá aj na choroby  prenášajúce sa z voľne  žijúceho vtáctva.S toho dôvodu mám na voliérach  

montované sklenné tabule.Neoféma modrohlavá rada využíva slnečný kúpeľ pri každej príležitosti.

Zastúpenie : prírodna forma, mutácie : modrá bieloprsá a škoricová.

 

Splendida parrot.

It is a moderate difficult or difficult neophema for breeding. Breeding
and rearing is in my cages. They fly in the outdoor aviary.
Scarlet-chested parrot is sensitive to humidity and sudden changes of
external temperatures. It iss also sensitive to diseases transferred
from wild birds. Therefore I have mounted glass plates on aviaries.
Scarlet-chested parrot likes to sunbath at every opportunity.

Represented by: natural, mutations: blue, cinnamon and aqua.

  

 

 

    Neoféma bourkova (Neophema bourkii).

Odolná a tvrdá Neoféma Bourkova vytvára veľa mutácii.Chovám prírodné, ružové,lutino a rubino.Odchov je vo vonkajších voliérach.Cez zimu sú vo vnútri v klietkach.Svojou nenáročnosťou a tichým prejavom sú obľúbené aj u iných chovateľov.Najviac aktívne sú za súmraku.Chovám ich v pároch a jednotlivé páry sú vždy oddelené.Obľubujú zelené krmivo.

 

Bourke parrot.

Durable and tough Bourke's parrot creates a lot of mutations. I breed
nature, pink, lutino and rubino. Rearing is in outdoor aviaries. They
are in the cages during winter. With their modesty and soft expressions,
they are also popular among other breeders. They are most active during
sunset. I keep them in pairs, and each pair is always separated. Thir
favorite is green food.

 

 

   Neoféma ozdobná  (Neophema elegans).

Nenáročná a odolná Neféma ozdobná ma zaujala svojim vzhľadom a  tichým   prejavom. Je starostlivým rodičom, vie zahniezdiť dva razy do roka.

Odchováva priemerne 2- 3 mláďatá.V priebehu hniezdenia si svoje teritórium chráni   aktívne.Chovám ju v prírodnej forme a mutácii lutino.Do voliéry ich  

dávam v skorých jarných mesiacoch (koniec marca a začiatok apríla).

 

Elegant parrot.

Not difficult and tough Elegant parrot got my interest with its appearance and silent behaviour. It's a caring parent, it nests twice per year.
It rears about 2-3 progenies. It actively defends its territorium during nesting. I breed it in its natural form and in lutino mutation. I keep them in the aviary in early spring (end of march and beginning of april).

 

 

   Neoféma tyrkysová (Neophema pulchella).

Popri neoféme bourkovej je tyrkysová jednou z najrozšírenejšou z neofém.Neofemu tyrkysovú môžeme celoročne chovať vo vonkajších  voliérach.

Je dosť tvrdá a odolná zvyknutá na našu klímu.Potrebuje len záveternú čať vo voliére, prípadne ploché hranaté bidlá proti vzniku omrzlín.

Najčastejšie je zastúpená v prírodnej forme.Vytvára mnoho mutácií čo podnietilo jej rozšírenie.Mimo obdobia hniezdenia je možné ju chovať  skupinovo.

V priebehu hniezdenia je agresívna k jedincom svojho druhu.Neofému tyrkysovú nechávam hniezdiť dvakrát za sebou.

Chovám mutáciu opalínovú a červenobruchú.

 

Turquoise parrot.
By Bourke's parrot, the Turquoise one is one of the most spreaded. We can breed it during all year outside in the aviary.
It's durable and used to our climax. It just needs some protection against wind or flat square roost to avoid frostbites.
It's mostly represented in its natural form. It creates lots of mutations that encouraged its spreading. It's avabile to keep it in flocks when they are not nesting.
During nesting it's aggresive to ones of her kind. I let them nest twice in a row.
I breed opaline and full red-fronted mutations.

 

 

   Neoféma modrokrídla (neophema chrysostoma).

Menej rozšírená neoféma.Od neofémy ozdobnej sa odlišuje modrým zafarbením krídel.Samička má na spodnej strane krídel svetlé škvrny,samček ich má tmavé.Okolie očí a zobáka je žlté, samička len náznakovo.Pás nad zobákom u samca je modrý u samičky je pás menej výrazný.Sú známe dve mútácie modrá, misty.Neofému modrokrídlu som začal chovať v roku 2015.Chovám len prírodne zfarbené vtáky.Je odolná, nenáročná na krmivo.Potrebuje prelet a množstvo pohybu.Je možné ju chovať celoročne vo voliérach.Mimo obdobia hniezdenia  aj skupinovo.

 

Blue-winged parrot
The Blue-winged parrot is less common. It's difference from Elegant parrot are blue wings. The female has bright spots at the bottom side of wings, the male has dark ones. Skirts of eyes and beak is yellow, the female has only signs of it. Theres a blue line under beak while female has less significant line.
Two mutations are known - blue and misty.
I have started with breeding in 2015. I only breed natural colored ones. Its durable and feeding is not difficult. It needs to fly and lots of movement.
It's avabile to keep it in aviary all y.ear. Also avabile to keep them in flocks when not nesting.

 

 

 

 

   Amadina gouldova (Chloebia (Erythrura) Gouldiae).

Amadiny gouldové  chovám len v prírodnej farbe formy čiernohlavé a žltohlavé. Tieto diamantové vtáčiky sú teplomilné a úplne vhodné do bytu. Odchov robím v klietkach po pároch. Skúšal som aj voliérový chov.   Jednotlivé vtáky si navzájom vybrali  partnera ,čo bola výhoda. Nevýhodou bolo to ,že dochádzalo k vzájomnému rušeniu sa jednotlivých párov na hniezdach. Nebolo možné mať viac hniezdiacich  párov naraz. Vždy hniezdil jeden pár a druhý pár bol utláčaný. Odchov bol menej početný ako v klietkach. Celkovo nebol dobrý zdravotný stav mláďat. Do budúcna uprednostním volierový výber partnerov a následné preloženie do klietok na odchov. Amadiny  boli vo voliérach v letných mesiacoch, denné teploty vystupovali niekedy na 35-40˚ C, nočné teploty neklesali pod 16˚C.

 

I breed Gouldian finches only in nature color in form of black-headed and yellow-headed. These diamond birds are thermophilic and completely suitable for flats. I rear them in pairs in cages. I've also tried to breed them in aviary. An advantage was that every bird found his partner. The disadvantage was mutual disturbing of pairs on nests. It wasn't possible to have more nesting pairs. Always only one pair was nesting and the other one was oppressed. Rearing was less numerous than in canges. Young ones weren't in good condition. In the future, I will keep them in aviaries until they'll find partners. Then I will rear them in cages. I kept them in avaries during summer, when day temperatures were someday about 35-40 °C(95-104°F), night temperatures weren't below 16°C (60-80°F).

 

 

   Gloster fancy  (Serinus canarius domestica).

Gloster  fancy kultúrne a krásne plemeno kanárikov. V chove mám zastúpené chocholatú formu coronu aj hladkú consort. Takto sa aj spájajú v chove. Hniezdia 2-3 krát za jednu sezónu.V hniezde sú priemerne 3- 4 ks vajíčok. Liahnivosť cca 98 %.Nie sú náročné na veľkosť prostredia, ani na teplotu. Náročnejšie sú na výber jedincov a kŕmenie. Tento kanárik má bohaté a husté operenie. Glostre patria medzi najmenšie chocholaté kanáriky , často zaraďované aj ako postojové. Odchov  robím v klietkach a prelet vo voliérach.

 

Gloster fancy is a beautiful canary. I breed crested and smooth consort. They connect in breed like that. They are nesting 2-3 times per season. There are average 3-4pcs of eggs in nest. Hatchability - about 98%. They are not difficult if we talk about size of surroundings or temperature, yet more difficult for choosing individuals and feeding. This canary has rich and dense feathering. Glosters are one of the smallest crested canaries, usually to be assigned as attitudinal. I rear them in cages and overflight in aviaries.